ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

 

      โรงเรียนบ้านเข็กน้อย  เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการทางการศึกษาแก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2506 โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวมุงด้วยใบค้อไม้ไผ่  มีนักเรียน  8  คน  ตั้งอยู่  หมู่ที่  12  ตำบลน้ำชุน  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ศ.2508  รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรเป็นไม้  มีนักเรียน  32  คน

                10  พฤศจิกายน  พ.ศ.2510  เกิดความขัดแย้งในลัทธิการปกครอง  โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เผาอาคารเรียนและเอกสารต่าง ๆ

                22 พฤศจิกายน  พ.ศ.2514  ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่  โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อพยพชาวเขาบ้านเข็กน้อย  อำเภอหล่มสัก  มีนายพิมล  แสงสว่าง  และนายกฤษ  ฤทธิ์รอด  เป็นผู้ดำเนินการสอนเปิดสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 70  คน   เป็นชาวเขาเผ่าม้งทั้งหมด ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ตำบลน้ำชุน  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                20 มีนาคม  พ.ศ.2515  นายสมคิด  เสมาทอง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นับว่าเป็นครูคนแรกของโรงเรียนที่ที่ดำรงตำแหน่งอย่างทางเป็นการ  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยอาคารของศูนย์อพยพชาวเขาเป็นอาคารเรียน

                1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2519  ได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่  1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 7

                1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาสำกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

                สิงหาคม  พ.ศ. 2527  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้ทำต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียนและบ้านพักครู

                ตุลาคม  พ.ศ. 2527 ได้โอนจากสำนักงานประถมศึกษาอำเภอหล่มสัก  มาสำกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเขาค้อ  สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

                7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  ได้โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมาสำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันจำนวน  15  คน  สำหรับ      
ผู้บริหารปัจจุบัน  คือ  นายวีรพล  ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)ปฏิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการโ
รงเรียนบ้านเข็กน้อย  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 33  ไร่  งาน  มีอาคารเรียน 10 หลัง  54  ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์  2   ส้วม  หลัง  เรือนเพาะชำ  หลัง  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,200 คน  จำนวนห้องเรียน  51  ห้องเรียน  จำนวนครู  67  คน  ผู้บริหาร  จำนวน 1 คน  รองผู้บริหาร  จำนวน 4  คน  พนักงานราชการจำนวน  4  คน  อัตราจ้าง จำนวน   1  คน  นักการภารโรง  2  คน

                ที่ตั้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต. เข็กน้อย  อ. เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อระยะทาง  29  กิโลเมตร 

                ขนาดของพื้นที่  พื้นที่  33  ไร่  1  งาน เป็นลักษณะเนินเขาสูง  การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต้องปรับสภาพผิวดินในพื้นที่ในการทำประโยชน์ทางด้านการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง  และการเกษตรของโรงเรียน

                ปัจจุบันการเรียนการสอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6