ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน                            เป็นรูปคบเพลิงที่แผ่รัศมี

                                                    ด้านล่างมี  ชื่อของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

อักษรย่อโรงเรียน                              ข.น.

ปรัชญาของโรงเรียน                          นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา

                                                     แสงสว่างใดจะยิ่งกว่าปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน                           วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน                                เหลือง - แดง

                                                     เหลือง  หมายถึง  มีปัญญาที่เฉียบแหลม

                                                     แดง  หมายถึง  มีจิตในที่แกร่งกล้า