ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    ภายในปี  2556  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  เลื่องลือเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน                          

นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา

                แสงสว่างใดจะยิ่งกว่าปัญญาไม่มี