ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          1.  จัดส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2.  ประสานความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ 

          3.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

          5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในสังคม

เป้าหมาย

1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเต็มตามศักยภาพ

          2.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

          3. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และร่วมมือกับชุมชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน