ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เรื่อง การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30033
อื่นๆ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.54 KB 29451
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 29458
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 21.81 KB 29598
หนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 29623
SAR โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 29606
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.49 KB 29751
รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพดี โดย นายเอนก ขันทยศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 30174
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านเขียนเรียนคา ภาษาไทย โดย นางประภาพร บุญอ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.91 KB 30125