ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่ การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อสร้างสมาธิ ในการทำงานของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย โดย นางสาวชนิตา ขวัญมาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.03 KB 10
แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ผู้บริหาร) “การบริหารแบบมีส่วนร่วม : SOPA Model To 5G” โดยนางวรรณกร โสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 8
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน...โดย นางสาวณัฏฐ์ธนัน รำเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.3 KB 114
>รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เรื่อง การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 48490
อื่นๆ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.54 KB 48258
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48585
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 21.81 KB 48190
หนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 48186
SAR โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 48625
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.49 KB 48287
รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพดี โดย นายเอนก ขันทยศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 48562
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านเขียนเรียนคา ภาษาไทย โดย นางประภาพร บุญอ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.91 KB 48572