ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 21.81 KB 45
หนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 39
SAR โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 40
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.49 KB 145
รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพดี โดย นายเอนก ขันทยศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 587
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านเขียนเรียนคา ภาษาไทย โดย นางประภาพร บุญอ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.91 KB 571
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เรื่อง การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 485