ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวีรพล ธิกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกรวรรณ ก้อนเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายสมบุญ มูลณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเอนก ขันทยศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางจารุนันท์ กังคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ