ภาพกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง “คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเมอเวนพีค สุริวงค์ จังหวัดเชียงใหม่
การสัมมนาเรื่อง “คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเมอเวนพีค สุริวงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยมูลนิธรณรงค์เพื่อการไม่สบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด สนับสนุนโดย สสส. โรงเรียนบ้นาเข็กน้อย เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย 1. นายธีรภัทร์  รังสิกรรพุม ครูที่ปรึกษา 2. นายสมพร  ศักดิ์ศิริทานตะวัน นักเรียนแกนนำ และ 3. นายอัมรินทร์  แสนยากุล นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,12:05   อ่าน 97 ครั้ง