ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ได้ให้คำแนะนำ

และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,12:38   อ่าน 19 ครั้ง