ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ไวจันดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายล้ำ จันทร์เขียน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร พักตร์ใส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เสมาทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีโชค แซ่เฮ้อ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี อินทรนิวาส
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2523
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี จิตเกตุ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง เสมาทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ชัยมี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬา โพธิมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2528
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ ผ่องพันธ์ุงาม
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง เฟื่องจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แซ่ลี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ คำจริง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล ธิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-ปัจจุบัน