ปฐมวัย

นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวภัทรวรรณ พนัส

นางสาวปนวรรณ ภูวรินทรากุล

นางสาวพัชรา แสนใจกล้า

นางสาวศิรินาฎ คุ้มภัย

นางสาวพัชรา แสนใจกล้า
ครู คศ.1

นางสาวชนิตา ขวัญมาก

นางสาวภัครัสมิ์ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวรุ่งทิพย์ แซ่หวือ