ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรวรรณ ก้อนเงิน

นางสาวรัศมี เบ้าชารี

นายพรเทพ พิมทอง

นายทรงศิลป์ เรียวไธสง

นางสาวรัชตกรภัทร์ กองสี