ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรวรรณ ก้อนเงิน

นางสาวรัชตกรภัทร์ กองสี

นางนงนาฏ หาญรบ

นางรัชนี ทองสุข

นางรัตนา เอี่ยมอ่อน

นางศิญาภรณ์ บุ้งจันทร์

นางวิไล ศรีชมชื่น

นายพรเทพ พิมทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัศมี เบ้าชารี