กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัศมี เบ้าชารี

นายวิชัย ทิมวงษ์

นายพรเทพ พิมทอง

นางสาวรัชตกรภัทร์ กองสี

นางสาวสุณิสา ศักดิ์เจริญชัยกุล

นางสาวธัชพรรณ บุญชู