กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกรานต์ พันธ์ไม้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรรณมณี วังคีรี

นางสาวนิตยา กิติพันธ์

นายอภินันท์ โพธิ์กันหา

นางสาวจริยา อริยะดิบ
ครูผู้ช่วย