กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุสุมา บุญทัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริสุดา ขันทยศ

นางสาวนิตยา อินหาดกรวด

นางมนฤดี โอเดลโล

นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์

นางสาวศิริพร จันทร์เงิน

นางสาวล้อม ทุมไพร

นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ครู คศ.2

นายสุวิทย์ คงช่วย
ครูผู้ช่วย

นายอนิรุทธ์ เอี่ยมชัย
ครูผู้ช่วย

นางวันทนา สมสาย
ครูผู้ช่วย