ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยม คนธาร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงใจ ติดประมาณ

นางนุชนารถ มูลณี