ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยม คนธาร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนวรรณ บุญจันทร์

นางดวงใจ ติดประมาณ

นายวิเชียร วรินทรา

นางสมจิตร คำคูณ

นางนุชนารถ มูลณี

นางรัตนา เอี่ยมอ่อน

นางสาวณัฎฐิดา เอนกปัญญากุล