กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ

นางธนวรรณ บุญจันทร์

นางสมจิตร คำคูณ

นางนุชนารถ มูลณี

นางสาวพัทรถิรา ชาลี