กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธนวรรณ บุญจันทร์

นางสมจิตร คำคูณ

นางนุชนารถ มูลณี

นางสาวพัทรถิรา ชาลี