กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอนก ขันทยศ

นายณรงค์ แก้วมา

นายนพรัตน์ สมใจ

นายสมบูญ มูลณี

นายธีรวัฒน์ โกสิริ
ครูผู้ช่วย