เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิฏฐกัญญา ทองยิ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน