ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสายชั้น

นายวีรพล ธิกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 2

นายวิชัย ทิมวงษ์
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นายคณิต ละพรมมา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นายณรงค์ แก้วมา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นายทรงศิลป์ เรียวไธสง
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวล้อม ทุมไพร
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววันเพ็ญ อินทูล
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นายพรเทพ พิมทอง
หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม
หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย