ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสายชั้น

นายวีรพล ธิกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเจษฎาวฺุฒิ ศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 2

นางธนวรรณ บุญจันทร์
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นายคณิต ละพรมมมา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นายณรงค์ แก้วมา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางนุชนารถ มูลณี
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นายเอนก ขันทยศ
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวล้อม ทุมไพร
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุรณโชค ทองบุ
หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต
หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย