หัวหน้าสายชั้น

นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 2

นายวิชัย ทิมวงษ์
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นายคณิต ละพรมมา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นายณรงค์ แก้วมา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางกุสุมา บุญทัน
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววันเพ็ญ อินทูล
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ
หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์
หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย