ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชัย ตัณฑมาสน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรณโชค ทองบุ

นางสาวสุดใจ มารอด

นางเภาพร ภูมนต์

นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน