ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรณโชค ทองบุ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชัย ตัณฑมาสน์

นางเภาพร ภูมนต์

นางดวงมณี ทิมวงษ์

นางสาวสุดใจ มารอด

นายวิชัย ทิมวงษ์