กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรณโชค ทองบุ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริลักษณ์ ขันทอง

นางสาวชลิตา พละศักดิ์

นายนพพร เขียวมัง