ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรณโชค ทองบุ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุดใจ มารอด

นายวิชัย ทิมวงษ์

นางสาวศิริลักษณ์ ขันทอง

นางสาวชลิตา พละศักดิ์