หัวหน้างาน

นายณรงค์ แก้วมา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางกุสุมา บุุญทัน
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวดวงกมล แซ่ลี
ครู คศ.2