หัวหน้างาน

นายณรงค์ แก้วมา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางดวงมณี ทิมวงษ์
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นายอรรถวิท อุตม์อ่าง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล