ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต

นายวิเชียร วรินทรา

นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี