ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคณิต ละพรมมา

นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน

นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต

นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี