ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคณิต ละพรมมา

นางวิไล ศรีชมชื่น

นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน

นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต

นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี