กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายคณิต ละพรมมา

นางสาววรฏิมินทร์ เวียงหลวง

นายอานนท์ ซูจีน
ครูผู้ช่วย