กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววันเพ็ญ อินทูล

นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์

นายมนุชาธิปต์ สมใส

นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์

นางสาวกัญญารัตน์ ทองทวี

นางสาวสิรีธร ประทุมแก้ว