ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรรถวิท อุตม์อ่าง

นางสาววันเพ็ญ อินทูล

นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์

นางสาวสุธัญญา สีตา

นายมนุชาธิปต์ สมใส

นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์

นางสาวกัญญารัตน์ ทองทวี

นางสาวสิรีธร ประทุมแก้ว