ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิภาดา สิงห์โรจน์

นายแซม ทิวดำ

นายโรมรัน ทิพย์รังสี

นางสาวเบญจพร บุญสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสุจินดา เทพแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์