คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ทรงสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ วินัยเรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก ขันทยศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญยุทธ แสนยากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายราเชนทร์ บุญกำพร้า
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฏีกาภูวนารถ ธมฺมานนฺโท
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุและตัวแทนองค์กรศาสนา/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายราเชนทร์ วจนะศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุและตัวแทนองค์กรศาสนา/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายบวรศักดิ์ เนติธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรุจ หิรัญวิริยะกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวินทร์ แซ่ลี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล การุญบริรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย/กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย