ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ญาติระวี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ทรงสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกาภูวนาท
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล ธิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา